Training

DEEP Project Training.

Home CASE STUDIES - ДОБРИ ПРАКТИКИ

CASE STUDIES - ДОБРИ ПРАКТИКИ

Свалете съдържанието:
Описание

 Съдържание

 

 1. Център за творческо обучение (ЦТО)

Силни страни и извлечени поуки

 1. Dualiza Bankia. Обучение по дигитални компетенции посредством ДУАЛНО преподАване

Силни страни и извлечени поуки

 1. Проект AYEN – “Active Youth Entrepreneurship Network”/ “МРЕЖА ЗА АКТИВНО МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Силни страни и извлечени поуки

 1. ARTES 4.0 – Усъвършенствана роботика и активиране на дигитални технологии и ситеми 4.0

Силни страни и извлечени поуки

 1. Norte Digital

Силни страни и извлечени поуки

 1. TIC-TAC E-COMPETENCY MATCHING PROJECT

Силни страни и извлечени поуки

 1. Bi-rex – Big Data Innovation & Research EXcellence

Силни страни и извлечени поуки  

 

Център за творческо обучение (ЦТО)[1]

 

Мисията на Центъра за Творческо Обучение (ЦТО) е да подобри цялостната образователна среда в България чрез имплементирането на персонализирани технологични решения за образователните институции, обучения за учителите и младежки програми.

 

ЦТО е автор на 16 програми за обучение за учители. Програмите са насочени към стимулиране използването на технологии и холистичен подход към внедряването им в класната стая. Едни от най-разпространените програми са "Училище в облака", „Дизайн и внедряване на ИКТ“ и “Инструменти за привлекателно образование”. Всички обучителни програми са одобрени от Министерството на образованието и са с акредитирана сертификация по ISO. Според ЦТО закупуването на нови технологии и обучителни програми само по себе си не е достатъчно, за да доведе до промени в образованието. Това, което всъщност е необходимо е цялостен подход, който да комбинира внедряването на дадена технология, проектирането на иновативна учебна среда и стратегическо планиране. Промяната в образованието трябва да има ясна цел, която да е в синхрон с настоящите нужди и да е съобразена с бъдещите такива.

Инициативите на ЦТО са обобщени по-долу:

 • "Училища на бъдещето" - Технологичен консултант и партньор в създаването на технологично иновативна образователна среда по програма "Училища на бъдещето" от Фондация "Америка за България".
 • Научен лагер - Международната програма "Science Camp", която се провежда в България, е проектирана и организирана от ЦТО. Тя събира на едно място младежи и учени за 5 дни, изпълнени с различни работни срещи и научни дейности.
 • Инициативата "Училище в облака", която цели да внедри платформи базирани на облачна технология в образователната среда в България.
 • "Виртуална и добавена реалност в учебна среда", която включва иновативни методи на преподаване и използване на приложения като Google expedition.  

 

ЦТО предлага LEGO образование, за да увеличи STEAM дисциплините (Наука, Технология, Инженерство, Математика) като обръща особено внимание на когнитивното развитие на учениците.

 

 • Началото
  • Основната причина за провеждането на гореспоменатите инициативи е нуждата от промяна в образованието чрез внедряване на наличните технологични решения и инструменти.
  • Какви са били основните цели за постигането на инициативата?
 • Целеви групи
  • Млади хора;
  • Деца в риск;
  • Деца в неравностойно положение;
  • Деца от малцинствени групи;
  • Учители и училищен персонал;

От 2008 г. ЦТО е активно включен в образователната трансформация. През 2017 г. ЦТО става първият и единствен официален партньор на Google за образование в България и региона в сферата на професионалното развитие, услугите (G групата за образование) и продажбите (Chromebook устройствата).

 

Експертите на ЦТО участват и в различни образователни и технологични инициативи като:

 • Комисията за Иновативни училища към Министерството на образованието;
 • Работна група по стратегията за развитие на образованието към Община Пловдив;
 • Единственият иноватор сертифициран от Google в сферата на образованието в България;
 • Национални координатори по програмите на Space Camp Turkey за България www.spacecamp.cct.bg;
 • Подкрепящи структури (напр. кметства, колективни споразумения, легализация, институти/университети, занимаващи се с изследователска дейност)
 • Финансиране:
  • Финансиране, публично и политическо стимулиране, различни разходи;
  • Възвръщаемост на инвестициите (ако е измеримо).

 

Силни страни и извлечени поуки

Предприетият подход в сферата на дигитализацията на образованието, чрез въвеждане на нови съвременни методологии за преподаване и учене, оказва положително въздействие върху цялостното развитие на сектора образованието.

Холистичният подход създава условия за един интересен и ангажиращ учебен процес, който привлича и задържа интереса на младите хора към ученето и намалява вероятността от преждевременно напускане на училище.

 

 

 

Dualiza Bankia. Обучение по дигитални компетенции посредством ДУАЛНО преподАване [2]

 

Инициативата цели да предостави умения и обучение на учениците чрез дуално професионално обучение. Провежданите обучения се редуват между тези, получени в образователен център и тези, получени в дадена компания.

Dualiza Bankia е инициативата, чрез която Фондация "Bankia за дуално обучение" отправя всички свои дейности за насърчаване и повишаване на имиджа на професионалното обучение и неговия дуален метод. Инициативата представлява недвусмисления ангажимент, приет от Bankia за насърчаване на образованието, като начин за подобряване на обществото, борба с неравенството и насърчаване на по-голяма социална сплотеност и по-специално за развитие на професионално обучение. Презумпцията зад тези дейности е, че практическото обучение подобрява възможностите за заетост на учениците и конкурентоспособността на компаниите.

 

Видът на приложените мерки се изразява в споразумения между Bankia, съветите на отделните общности, местните власти и бизнес асоциации.

След като бъдат договорени, се избират редица образователни центрове, в които се осигурява обучението.

Учениците получават между 150 и 200 часа допълнително обучение по дигитални умения към програмите си, което от своя страна засилва техните професионални умения, необходими за усъвършенстване на професионалния им профил, който бизнесът изисква що се отнася до дигитализация, като им позволява да повишат своята професионална квалификация и подобрява тяхната пригодност за заетост.

Във втория етап, учениците използват придобитите знания в бизнес организациите.

Няколко са начините, по които компаниите печелят от тази програма.  Те получават млади хора, които са обучени и имат набор от технологични умения, които са рядкост на пазара на труда. Също така, когато наемат хора под 30 годишна възраст, получават социални и данъчни облекчения.

Обучението „Ditec“ включва следните елементи:

 • Дигитализация: Целта й е да запознае учениците с влиянието и ползите от дигитализацията в бизнес средата. Основните иновативни методологии са насочени към клиента откъм дизайн и бързо развитие на цифрови продукти. Инструменти: Slack, Trello, Google G Suite, Business Model Canvas, Customer Journey, Empathy Map и др.
 • Дигитален маркетинг: Целта му е да запознае учениците с основните техники на онлайн маркетинга, оформлението на дигитален маркетинг план и на уеб позиционирането. Инструменти: Semrush, SeoMoz, Majestic, Google Adwords, Facebook Ads, G. Analytics и Mailchimp.
 • Ux потребителско изживяване: Идеята на този елемент е да оцени знанията на учениците относно Ux и да им покаже какво въздействие има той върху бизнеса като инструмент за определяне на клиентската лоялност.  Инструменти: Nav Flow, Information Architecture, Atomic Design, Wireframes with POP, Mockups with Proto.io
 • Уеб програмиране: Идеята му е да подпомогне придобиването на технически познания за разработването на уеб приложения. Разработката на Frontend е базирана на Google структура (AngularJS), а на  Backend се базира на Django структура. Инструменти: SQLLite databases, JS languages, AngularJS, Python, Django, HTML5, CSS3, Chrome Console.

 

Проектите се финансират със средства от фондация Bankia, заедно с европейски средства и участието от автономните региони.

 

Силни страни и извлечени поуки

Програмата осигурява на ученици от професионални училища обучения за придобиване на дигитални умения, които не са включени в училищните им планове.

Осигурява на компаниите възможност да достигнат до хора с професионално обучение, които имат набор от умения за работа в дигитална среда, което повишава конкурентоспособността на самите компании.

 

Да имаш добър набор от онлайн умения е от голяма важност в ежедневието на всеки човек, но е от още по-голямо значение за всеки специалист, от която и да е сфера на дейност.

Това дава добавена стойност в работата на служителите, които се занимават с "ръчен" труд, а не само на хората, които работят в сферата на изчисленията и информационните и комуникационни технологии.

 

Проект AYEN – “Active Youth Entrepreneurship Network”/ “МРЕЖА ЗА АКТИВНО МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” [3]

 

Целта на проекта е да изгради транснационална предприемаческа мрежа, която позволява на неангажираните в никаква форма на заетост и обучение (на възраст между 25-29 г.) да открият нуждите/възможностите, които биха могли да бъдат развити в нов бизнес или работни места в България. Изграждането на мрежа от подходящи заинтересовани лица позволява на младежите да работят, да споделят и обменят заедно опит относно това как могат да създадат свои собствени работни места. Посредством цялостен набор от иновативни инструменти, проектът укрепва вече съществуващите местни предприемачески общности и насърчава устойчивото създаването на работни места.

 

Дейности в рамките на инициативата:
- Набиране, включване и интегриране на младите хора, които нямат работа, нито пък са в процес на образование или обучение, във вече съществуващата предприемаческа среда.
- Спомагане развитието на индивидуални и екипни бизнес идеи, в зависимост от местните потребности, възможности и ресурси.
- Осигуряване достъп на младите хора, които нямат работа, нито пък са в процес на образование или обучение, до умения и пазари посредством международни научни визити, местни и международни стажове.
- Ангажиране на опитните предприемачи и на вече пенсионирани експерти в наставничество/обучение.
- Използване и тестване на цифровите инструменти в ежедневни операции като вход за развитието на продукт/ услуга и вътрешното предлагане / търсене.
- Създаване на цифрова изследователска мотивационна система, както и на места икономическа система, за да се  стимулира икономическата дейност.

 • Началото:
  • Основната причина за започване на инициативата е, че много млади хора не желаят да се преместят, за да си намерят работа или просто нямат необходимите умения, за да си намерят такава в друг град или държава. Следователно е необходимо да се създадат нови работни места, където пребивават или живеят тези млади хора.
  • Основни цели:
 • Улесняване на процеса за намиране на работа;
 • Създаване на нови работни места в неправителствени организации и социални предприятия;
 • Подпомагане и улесняване на младите хора да започнат свой собствен бизнес.
 • Целеви групи:
  • Млади, незаети хора, които не учат и не са в етап на обучение на възраст между 25 и 29 годишна възраст
  • Общности за подкрепа в предприемачеството;
  • Ментори с опит.
 • Специфични особености: с насоченост към социалното неравенство и регионално разпределение на работни места;
 • Подкрепящи структури: НПО, социални предприятия, национални и местни правителствени институции;
 • Финансиране:
  • Съфинансиране от EEA и Norway Grants Fund за Възстановяване на инвестициите при младежка заетост.

Силни страни и извлечени поуки

Проектът има положителен ефект върху местната икономика в районите, които участват в него като създава нови работни места и включва  младежите като работна сила. Тази особеност е прехвърляема по свой собствен начин. По отношение на устойчивостта партньорите трябва да обмислят какво е необходимо, за да продължат да подобряват уменията на младите хора, както и изискванията за поддържане на необходимостта и уместността на определена работа или бизнес.

Идентифицираните нужди показват, че все още има значение от къде идваш и къде живееш по отношение на кариерно развитие и работни възможности, въпреки дигитализирания и мобилен свят, в който живеем. Необходими са допълнителни усилия и ресурси, за да може да се видят ползите от дигитализацията в други части на страната.

 

ARTES 4.0 – Усъвършенствана роботика и активиране на дигитални технологии и ситеми 4.0 [4]

 

ARTES е мултитехнологичен хъб, който разработва иновативни проекти от Industry 4.0 в подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) и микропредприемачи с цел да улесни успеха им по пътя към дигитализацията.

ARTES 4.0 е един от осемте центъра за компетентности, които са избрани от Министерството на икономическото развитие в рамките на Националния план Industry 4.0 в Италия.

Чрез ARTES 4.0 и неговите инструменти , компаниите и частните фирми имат възможност за достъп до различен вид финансиране, който може да достигне до 200 000 евро предоставени от Министерството за икономическо развитие.

 

ARTES 4.0 отнася своите инициативи и програми към малки и средни предприятия (МСП), частни и обществени фондации, асоциации и правителствени агенции.

 

Тематичните области, които ARTES покрива са следните:

 • Robotic. AI и “помощни машини”
 • Контролни системи за многопроменлив анализ, модулно-базирани;
 • Технологии за оптимизиране на процесите в реално време
 • Приложения и технологии за съхранение и обработка на данни;
 • Базова софтуерна инфраструктура;
 • Технологии за киберсигурност;
 • Системи за добавена, виртуална реалност и мултисензорни системи за отдалечено разстояние;
 • Роботизирани технологии и такива за добавена реалност, както и сензорни системи за прогнозирана поддръжка и обучение от разстояние;
 • Технологии от поколение 4.0 за подобряване здравето и сигурността на служителите на работното място;
 • Разработване и охарактеризиране на съвременните потребности;
 • Дигитализация и роботизация на процесите;
 • Технологии, мрежи, системи и комуникация, както безжични, така и фиксирани.

 

Услугите на ARTES 4.0 попадат в следните категории:

 • ОРИЕНТАЦИЯ:

В сътрудничество с национални и международни цифрови хъбове за иновации, ARTES 4.0 преценява нивото на дигитално и технологично развитие на своите клиенти, за да може да им окаже подходящо съдействие по време на пътя им към цифровизация на процесите и активите.

 • ОБРАЗОВАНИЕ и ОБУЧЕНИЕ:

ARTES 4.0 оказва съдействие за развитието на класни стаи и обучителни проекти основно базирани на ИКТ и "интелигентна роботика" с цел насърчаване, популяризиране и разпространение на уменията и дигиталното образование на Industry 4.0 сред съществуващите и бъдещи поколения предприемачи.

 • ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ:

ARTES 4.0 гарантира достъп до активите на Министерството за икономическо развитие, за да улесни развиването на иновациите, производствените и експерименталните ИТ проекти. Тези инициативи са насочени към подобряването на необикновени продукти, процеси и услуги чрез придобиването на усъвършенствани технологии в изследователски области от поколение 4.0.

 • КОНСУЛТАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

- бизнес модел за иновативни услуги;

- технологии за разузнаване;

- иновативно управление;

- маркетинг;

-анализи за микроикономическа и социална динамика, свързани с Industry 4.0.

 

Силни страни и извлечени поуки

Подкрепата на италианските министерства предполага голяма надеждност при всяка провеждана и популяризирана дейност; ARTES 4.0 “хваща”, разбира и задоволява нуждите за иновация на компаниите, в частност на малките и средни предприятия, като им помага да определят своя иновативен капацитет и конкурентоспособност.

 

ARTES 4.0 е и ускорител на иновациите, който значително увеличава индустриалните приложения, продуктовото инженерство и дизайн, квалификацията на работното място и възможностите за заетост.

Успешните стратегии за цифровизация изискват като задължително условие разпространение от началото на социално-икономическата система на поддържаща междусекторна екосистема, която дава възможност и предизвиква голям трансфер на знания

Такъв подход от долу-нагоре е много по-ефективен и ефикасен, отколкото познатото финансово предаване отгоре-надолу, което не е включено в нито една конкретна дългосрочна стратегия.

 

Norte Digital[5]

 

Norte Digital цели да подпомогне малките и средни предприятия (МСП), които се намират в северна Португалия, да извлекат ползи от възможностите, които им предоставя дигиталната икономика.

Проектът Norte Digital подкрепя малки и средни предприятия в процеса на изграждане на дигитална стратегия, улеснявайки ги в създаването на необходимите условия за достигане на глобалния пазар.

 

Проектът  Norte Digital има следната цел: да увеличи броя на МСП в дигиталната икономика; да подобри достъпа до нови пазари и създаването на нови продукти и услуги; квалифициране и подготвяне на петдесет МСП за навлизане на международния пазар; създаването на три кабинета за подкрепа на МСП в прехода им към дигиталния процес; ангажираност към насърчаване и подобряване на междусекторното взаимодействие; стимулиране на нови компании, които мислят ''извън общоприетите нормите''; улесняване и стимулиране взаимодействието между МСП в съответствие с дигиталните тенденции; допринасяне за насърчаване на постиженията на МСП; и за финал да осигури по-устойчива квалифицирана заетост чрез засилване на взаимовръзката между това, което предлага обучението и нуждите на пазара, по отношение на дигиталните умения и познанията в областта на информационните и комуникационни технологии. За да осъществи своята мисия, наред с провеждане на конференции и презентации, Norte Digital предоставя проучвания, консултации и пилотно обучения на МСП.

 

Силни страни и извлечени поуки

До този момент инициативата е реализирана само на ниво северна Португалия, но има огромен потенциал за развитие и в други региони на страната. В същото време тази инициатива  е устойчива, тъй като нуждата от подкрепа от страна на Norte Digital ще се увеличава през идните години. Очаква се разширяване до цялостни програми за обучение, като целевата група ще включва, както лидерите сред МСП, така и служителите, които да дадат тласък на процеса на дигитален преход.

 

TIC-TAC E-COMPETENCY MATCHING PROJECT [6]

 

Центърът Rosa Chacel в Colmenar Viejo, Испания получи награда от Националния конкурс за добри практики в учебните центрове (2019 г.) за разработване на новаторска програма, която има за цел да адаптира образованието към днешния технологичен свят. Центърът е награден за реализирането на проекта „TIC-TAC“, в който участват и се обучават ученици. Обученията са в сферата на дигиталните компетенции.

 

Проектът TIC-TAC позволява да се приложи вътрешен мениджмънт в сферата на информационните и комуникационни технологии и покрива аспекти като управление, обучение на учители, методологични иновации, споделяне на опит и оценка на предприетите действие.

 

Проектът има две основни цели:

 • Да осигури на учениците необходимите инструменти, за да са наясно с важността и начина, по който да контролират своята дигитална самоличност.
 • Да включи цялата образователна общност и в частност, всички ученици в придобиването на дигитални познания.

 

Центърът внедрява нов начин за оценка на дигиталните познания на учениците, като се преминава от оценяване на съдържанието през въпросници и качествени оценки към нова форма за действие по три линии. Дидактическата организация се концентрира върху участието на образователната общност и наличието на диалог с нея.

 

Що се отнася до самата дидактическата организация, централните елементи са: портфолиото на студента, рамката за оценка на цифровите компетентности и бюлетини за дигитална компетентност.

 

Оценка на дигитални умения: Възприета е перспектива, ориентирана към учащия, която започва с определяне на дигиталните умения, които всеки обучаващ се трябва да придобие по време на неговото академично образование, приемайки за отправна точка специфичните знания, които той трябва да усвои.  След това фокусът е върху учителя, който изготвя завършен списък на база ниво в етапа на обучение по дигитални компетенции и данни за наученото. Накрая се създава серия от персонални дигитални портфолиа с данни за наученото от всеки ученик.

 

Дигиталното портфолио придружава ученика през цялото образователно пътешествие. Всеки един от тях създава базова уеб страница в началото на престоя си в центъра, която е неговото цифрово портфолио. Портфолиото трябва да съдържа дигиталното съдържание за всеки курс и дигиталните дейности за всеки предмет. Всеки ученик ги качва в определен ред в своето портфолио като достъп до него имат само учителите.

 

Дигиталният дневник се базира на оценката на всеки учител за дейностите, за които отговаря той. В края на курса, центърът дава обратна връзка през онлайн дневника на всяко семейство за дигиталните умения, които е придобил ученика. Този дневник улеснява, както участието на учениците в самите задачи, така и цялостното възприятие на процеса от учителите и образователната общност. Чрез дигиталния дневник е лесно да се проследи какво е било оценявано и да се разбере процесът като цяло.

 

Силни страни и извлечени поуки

Дигиталните умения могат да бъдат усвоени като се обвързват с академична дейност. Препоръчително е усвояването им да започне възможно най-скоро и усвоеното да се поддържа през цялото време като само се адаптира според нуждите на съответната дейност.

Ученето започва с мотивирани и обучени учители.

Устойчивостта на дейностите зависи почти изцяло от отдадеността на академичната общност, тъй като центровете вече имат нужните инструменти и условия.

Степента на преносимост като иновативен опит е много висока, тъй като може да бъде експортирана до всеки център или образователна единица, който има основните средства за провеждане на обученията.

 

Bi-rex – Big Data Innovation & Research EXcellence[7]

 

Bi-rex работи като стратегически и операционен хъб, който оказва подкрепа на производствените компании, които са ориентирани към дигитализацията и автоматизацията на производствените процеси, попадащи под националната рамка на Industry 4.0.

 

Bi-rex обединява специфичното знание на Emilia’s High Technology network (промишлени лаборатории, инфраструктура, дигитални иновативни хъбове) с идеята за развитието на високотехнологични, информационни и комуникационни технологични, насочени към нуждите на малките и средни предприятия.

 

 

Bi-rex насочва своите усилия в две основни области:

 • Големи данни и нови бизнес дигитални модели, които да се използват в производствената индустрия.

С други думи: да се даде възможност на новите технологии, които улесняват процесите на обработка на големи данни и внедряването на високо усъвършенствани технологични ресурси като AI, машинно обучение и прогнозна диагностика за ефективност и конкурентоспособност в бизнеса.

 • Добавено производство

Конкретно свързано с основните дейности при производството, на която и да е индустрия, добавеното производство се състои от нови технологии, приложени към промяната на първичните суровини.

 

Мисията на Bi-rex включва 3 дългосрочни цели:

 1. Да създаде система за обучение, ориентация и консултация на компании, които са свързани с  други дигитални иновативни хъбове на национално ниво.
 2. Да оправомощи и укрепи огромна екосистема, която просперира на базата на иновативни проекти, експериментални разработки, които са насочени към нуждите на целевите групи и публично-частни инициативи, които са фокусирани върху проучвания и конкурентоспособността на бизнеса.
 3. Да се ​​тества, валидира и пилотира демонстрационно производствено предприятие, за да се насърчи допълнително приемането на благоприятни и иновативни 4.0 технологии за управление на бизнеса и конкурентоспособност на МСП.

 

Освен това, Bi-rex се фокусира изключително много върху дигиталното образование и консултиране, което е възможно благодарение на няколко обучителни програми, конференции, семинари, събития и кръгли маси, които са  силно персонализирани в зависимост от целевата група.

 

Bi-rex осигурява специализирана експертиза и знание относно познатите като "даващи възможности технологии" за цифровизация на производствената индустрия:

 

 • Умна технология - нова производствена технология, която свързва всички съществуващи елементи в производството: човешки ресурс, машини и инструменти.

 

 • Умни услуги - цялостна "ИТ инфраструктура" и техника, която позволява интегрирането на процеси между различните системи, които са включени без изключение или пречки (както културни, така и технически).

 

 • Интелигентни енергийни технологии -  поддържането на високоефективни параметри на потреблението на енергия, подкрепящи същевременно основните цели на CSR.

 

Силни страни и извлечени поуки

Bi-rex се счита за силна, солидна и надеждна инициатива, която се възползва от множество възможности, произлизащи от голямата експлоатация на най-различни 4.0 технологии, съчетани с дългогодишно използвани методи и експертиза на италианската производствена индустрия.

Най-важният аспект на програмата е възможността да се запише взаимния диалог, съществуващ между толкова разнообразни екосистеми, чиято синхронност може да гарантира за:

 

 • Високо ефективни проекти насочени към въвеждането на невиждани до сега решения за добре познати и дългогодишни бизнеси и техните нужди.
 • Продуктивна система без реален бранш (сектор), компания и индустриално ограничение.
 • Неспиращо прехвърляне на технологични умения.
 • Прототипни продукции с голяма добавена стойност.
 • Непрекъснато насърчаване на културни дискусии, които са отчайващо необходими на национално ниво.

 

 Свързани материали

Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF