Training

DEEP Project Training.

Home STUDIA PRZYPADKÓW PRZYKŁADY I NAJLEPSZE PRAKTYKI

STUDIA PRZYPADKÓW PRZYKŁADY I NAJLEPSZE PRAKTYKI

Descargar contenido:
Descripción

Spis treści

 

 1. CENTER FOR CREATIVE TRAINING (CCT)

Mocne strony i  wnioski końcowe

 1. DUALIZA BANKIA.  SZKOLENIA ZAWODOWE Z CYFROWYCH KOMPETENCJI W RAMACH DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO [2]

Mocne strony i wnioski końcowe

 1. Active Youth Entrepreneurship Network (AYEN)

Mocne strony i wnioski końcowe

 1. ARTES 4.0 – ZAAWANSOWANA ROBOTYKA I ZASTOSOWANIE CYFROWYCH TECHNOLOGII I SYSTEMÓW 4.0

Mocne strony i wnioski końcowe

 1. Norte Digital

Mocne strony i wnioski końcowe

 1. TIC-TAC PROJEKT ODPOWIADAJĄCY KOMPETENCJOM CYFROWYM

Mocne strony i wnioski końcowe

 1. Bi-rex – Big Data Innovation & Research EXcellence

Mocne strony i wnioski końcowe

 

CENTER FOR CREATIVE TRAINING (CCT)[[1]]

 

Misją Center for Creative Training (CCT) jest przekrojowa poprawa jakości środowiska edukacyjnego w Bułgarii. Jest ona realizowana  poprzez wdrażanie dedykowanych rozwiązań technologicznych dla instytucji edukacyjnych, tworzenie innowacyjnych programów szkolenia nauczycieli i nauki programowania młodzieży.

 

CCT jest autorem 16 programów doskonalenia nauczycieli. Programy szkoleniowe miały na celu zwiększenie integracji i wzmocnienie stosowania technologii w klasach. Do najbardziej popularnych programów szkoleniowych należą „Szkoła w chmurze”, „Projektowanie i wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” oraz „Instrumenty atrakcyjnej edukacji”. Wszystkie programy szkoleniowe są zatwierdzone przez bułgarskie Ministerstwo Edukacji i posiadają Certyfikat Doskonałości ISO. CCT uważa, że zakup nowych technologii i szkolenia nauczycieli same w sobie są niewystarczające, aby doprowadzić do transformacji edukacyjnej. Potrzebne jest holistyczne podejście, łączące sensowne wdrażanie technologii, innowacyjne projektowanie środowiska uczenia się i planowanie strategiczne. Transformacja edukacyjna musi mieć jasny cel, zsynchronizowany z wymaganiami dnia dzisiejszego, dostosowany do przyszłości.

Podsumowanie inicjatyw CCT:

 • "Szkoły Przyszłości" - CCT jest konsultantem technologicznym i partnerem w tworzeniu innowacyjnego technologicznie środowiska edukacyjnego dla programu „Schools of the Future” Fundacji "America for Bulgaria".
 • "Obóz naukowy" - CCT jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowego 5 dniowego projektu „Science Camp”, odbywającego się w Bułgarii, w ramach którego młodzi ludzie oraz naukowcy wspólnie uczestniczą w warsztatach i zajęciach naukowych.
 •  „Szkoła w chmurze”, CTT integruje platformy edukacyjnye w Bułgarii,  korzystające z rozwiązań chmurowych.
 • Prowadzi projekt „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w środowisku uczenia się”, który  obejmuje innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem aplikacji Google Expedition.

 

CCT wprowadziło edukację LEGO w celu promowania obszarów nauki STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), zwracając tym samym szczególną uwagę na rozwój poznawczy uczniów.

 

Początki:

 • Głównym powodem wprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych inicjatyw jest potrzeba transformacji edukacji poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technologicznych i narzędzi.
 • Celem jest także szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie są główne cele, które należy osiągnąć dzięki inicjatywie?

Grupa docelowa:

 • Młodzi ludzie;
 • Dzieci zagrożone;
 • Dzieci ze środowisk defaworyzowanych;
 • Dzieci z grup mniejszościowych;
 • Nauczyciele i pozostały personel dydaktyczny.

CCT od 2008 roku aktywnie działa na polu transformacji edukacyjnej. W 2017 roku CCT zostało pierwszym edukacyjnym partnerem Google w Bułgarii i regionie w zakresie rozwoju zawodowego, usług (pakiet G dla edukacji) i sprzedaży (urządzenia Chromebook).

 

Eksperci z zespołu CCT są aktywni i biorą udział w różnych inicjatywach edukacyjnych i technologicznych, poprzez:

 • Udział w Komisji Innowacyjnych Szkół przy Ministerstwie Edukacji;
 • Udział w grupie roboczej ds. strategii rozwoju edukacji dla gminy Płowdiw;
 • Pozyskanie statusu innowatorów w dziedzinie edukacji w Bułgarii dzięki partnerstwu z Google i certyfikacji ;
 • Koordynowanie krajowego programu Space Camp Turkey w Bułgarii: www.spacecamp.cct.bg;
 • Wpływanie na struktury wspierające (np. struktury miejskie, układy zbiorowe, ustawodawstwo, instytuty badawcze / uniwersytety);
 • Uczestniczenie w projektach finansowych:
 • Funduszach, projektach dofinansowych;
 • Inwestycjach.

 

Mocne strony i  wnioski końcowe

Całościowe podejście do digitalizacji edukacji poprzez wprowadzenie nowatorskich współczesnych metodologii nauczania i uczenia się miało pozytywny wpływ na ogólny rozwój edukacji.

Przekrojowe podejście stwarza warunki dla interesującego i angażującego procesu uczenia się, który buduje i utrzymuje zainteresowanie młodych ludzi nauką oraz zmniejsza prawdopodobieństwo przedwczesnego kończenia edukacji.

 

 

DUALIZA BANKIA.  SZKOLENIA ZAWODOWE Z CYFROWYCH KOMPETENCJI W RAMACH DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO [2]

 

Inicjatywa ma na celu zapewnienie studentom zdobycie  umiejętności poprzez udział w szkoleniach w ramach "podwójnego" - dualnego - kształcenia zawodowego. Organizowane szkolenia naprzemiennie odbywają się w ośrodku edukacyjnym i w firmie.

Dualiza Bankia to marka, za pośrednictwem której "Bankia Foundation for Dual Training" promuje i podnosi prestiż kształcenia zawodowego oraz jego dualnego trybu. W ramach tej inicjatywy Bankia podjęłą działania mające na celu promowanie edukacji, w tym szkoleń zawodowych, jako sposobu na poprawę funkcjonowania społeczeństwa, zwalczanie nierówności i wsparcie dla integracji. Założeniem dla tych działań jest budowanie świadomości, że szkolenia praktyczne poprawiają szanse na zatrudnienie studentów i wzmacniają konkurencyjność firm.

 

Wdrażane rozwiązania znajdują odwzierciedlenie w umowach zawieranych przez Bankia z radami wspólnot autonomicznych, samorządami i lokalnymi stowarzyszeniami biznesowymi.

Po uzgodnieniu warunków wybiera się szereg ośrodków edukacyjnych, w których odbywają  się szkolenia.

Studenci otrzymują od 150 do 200 godzin dodatkowych zajęć w ramach szkoleń z budowania umiejętności cyfrowych, wzmacniających ich kwalifikacje zawodowe, wymagane przez firmy. Pozwala to studentom podnieść ich wartość na rynku pracy i poprawić szanse na zatrudnienie.

W drugim etapie doskonalenia zawodowego uczniowie wykorzystują umiejętności nabyte w firmach.

Przedsiębiorstwa czerpią korzyści z tego programu na kilka sposobów. Werbują młode osoby z technologicznym przeszkoleniem w zakresie umiejętności, których brakuje na rynku pracy, a także, gdy zatrudniają osoby poniżej 30 roku życia, otrzymują zniżki i premie od składek na ubezpieczenie społeczne.

Treści szkoleń obejmują następujące elementy:

 • Cyfryzacja: jej celem jest uświadomienie studentom wpływu i znaczenia cyfryzacji w środowisku biznesowym. Główne metodologie innowacji koncentrują się na projektowaniu pod potrzeby użytkownika i metodykach zwinnych rozwoju produktów cyfrowych. Narzędzia: Slack, Trello, Google G Suite, Business Model Canvas, Customer Journey, Empathy Map, itp.
 • Marketing w Internecie: jego celem jest zapoznanie studentów z głównymi technikami marketingu cyfrowego, projektowaniem planu e-marketingu, pozycjonowaniem w sieci. Narzędzia: Semrush, SeoMoz, Majestic, Google Adwords, Facebook Ads, G. Analytics i Mailchimp.
 • Ux user experience: celem tego elementu jest ocena wiedzy studentów na temat interfejsu Ux i nauczenie ich, jaki wpływ ma Ux na biznes, jako narzędzie do mierzenia cyfrowej lojalności klientów. Narzędzia: Nav Flow, Architektura informacji, Atomic Design, Wireframe with POP, Mockups with Proto.io
 • Programowanie webowe: jego celem jest pomoc pracownikom w zdobywaniu umiejętności technicznych w zakresie tworzenia aplikacji internetowych. Frontend jest oparty na frameworku Google (AngularJS), a Backend na frameworku Django. Narzędzia: bazy danych SQLLite, języki JS, AngularJS, Python, Django, HTML5, CSS3, konsola Chrome.

 

Projekty są finansowane ze środków Fundacji Bankia w powiązaniu z funduszami europejskimi i z wkładem ze strony regionów autonomicznych.

 

Mocne strony i wnioski końcowe

Program zapewnia studentom zawodowe szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, które nie są uwzględnione w ich planie uczelnianym.

Daje firmom możliwość dotarcia do osób z wykształceniem zawodowym, o szerokim wachlarzu umiejętności cyfrowych i zwiększenie tym samym konkurencyjności w biznesie.

 

Posiadanie dobrego repertuaru umiejętności cyfrowych ma nie tylko fundamentalne znaczenie w życiu codziennym każdego obywatela, lecz także w życiu zawodowym,  niezależnie od branży, w jakiej pracuje.

Jest to wartość dodana dla szkoleń pracowników „fizycznych lub ich kierownictwa a nie tylko dla osób o profilu akademickim, szczególnie związanych z informatyką lub ICT.

 

Active Youth Entrepreneurship Network (AYEN)[3]

 

Celem bułgarskiego projektu jest zbudowanie ponadnarodowej sieci przedsiębiorstw, która ułatwi młodym wykluczonym osobom (tzw. NEET) w grupie wiekowej 25-29 lat, odkrywanie potrzeb / możliwości we własnej społeczności, tak by te potrzeby  przekształcać w nowe firmy i miejsca pracy. Stworzenie sieci odpowiednich interesariuszy umożliwi im współpracę i wymianę doświadczeń oraz poglądów na temat tego, jak młodzi ludzie mogą tworzyć własne miejsca pracy. Dzięki kompleksowemu zestawowi innowacyjnych narzędzi projekt wzmacnia istniejące regionalne społeczności przedsiębiorców, a tym samym wspiera tworzenie stałych miejsc pracy.

 

Działania w ramach inicjatywy:

- Rekrutacja, włączanie i integracja młodych ludzi NEET ("Not in Education, Employment, or Training", czyli osoby wykluczone z systemu edukacji, zatrudnienia czy szkoleń) w  istniejących środowiskach biznesowych.

- Pomaganie im w rozwijaniu indywidualnych i zespołowych pomysłów biznesowych w oparciu o lokalne potrzeby, możliwości i zasoby.

- Zapewnienie młodzieży NEET dostępu do powiększania umiejętności i nowych rynków poprzez międzynarodowe wizyty studyjne, lokalne i międzynarodowe staże.

- Zaangażowanie doświadczonych przedsiębiorców i emerytowanych ekspertów, jako doradców.

- Używanie i testowanie narzędzi cyfrowych w codziennych czynnościach, jako wkład w rozwój produktów / usług oraz podaży / popytu wewnętrznego.

- Utworzenie cyfrowego systemu motywacji poprzez grywalizację oraz Systemu Gospodarki Lokalnej w celu stymulowania aktywności gospodarczej w skali regionalnej.

Początki projektu:

 • Głównym powodem wprowadzenia tej inicjatywy było stwierdzenie faktu, że wielu młodych ludzi nie chce się przeprowadzać w celu podjęcia pracy lub po prostu nie posiada umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w innym mieście czy kraju. W związku z tym istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy lokalnie, tam gdzie żyją i mieszkają młodzi ludzie.

Główne cele:

 • Ułatwienie znalezienia pracy młodym ludziom;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych;
 • Pomaganie młodym ludziom i wspieranie ich w zakładaniu własnej firmy.

Grupy docelowe:

 • Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się w przedziale 25–29 lat;
 • Społeczności wspierające przedsiębiorczość;
 • Doświadczeni mentorzy;

Cechy szczególne:

 • ukierunkowane na nierówności społeczne i regionalny podział miejsc pracy;

Struktury wspierające:

 • organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, władze centralne i samorządowe;

Finansowanie:

 • Współfinansowanie przez Fundusz Grantów EOG i Norweskiego Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży
 • Inwestycje.

Mocne strony i wnioski końcowe

Projekt może mieć pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę w objętych nim regionach, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wpływanie na zaangażowanie młodej kadry. Ten dodatni aspekt rozwija się samodzielnie. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, partnerzy powinni rozważyć, co jest konieczne, aby stale doskonalić umiejętności młodych ludzi, a także określić wymagania dotyczące utrzymania potrzeby i znaczenia danego rodzaju pracy lub firmy.

Zidentyfikowane potrzeby pokazują, że nadal ma znaczenie, skąd pochodzisz i gdzie mieszkasz pod względem możliwości zatrudnienia i budowania kariery, pomimo cyfrowego i mobilnego świata, w którym żyjemy. Konieczne są dalsze wysiłki i zasoby, aby rozwijać korzyści płynące z digitalizacji we wszystkich częściach kraju.

 

 

ARTES 4.0 – ZAAWANSOWANA ROBOTYKA I ZASTOSOWANIE CYFROWYCH TECHNOLOGII I SYSTEMÓW 4.0[4]

 

ARTES to multitechnologiczne centrum, które rozwija innowacyjne projekty Przemysłu 4.0, wspierające MŚP i mikroprzedsiębiorców, aby umożliwić im sukces w drodze do cyfryzacji.

ARTES 4.0 jest jednym z 8 Centrów Kompetencji wybranych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (MiSE) w ramach Krajowego Planu Przemysłu 4.0 we Włoszech.

Dzięki ARTES 4.0 firmy mają dostęp do wielu możliwości finansowania do 200 000 euro bezpośrednio z MiSE.

 

ARTES 4.0 wdraża swoje inicjatywy i programy w MMŚP, w fundacjach prywatnych i publicznych, stowarzyszeniach i agencjach rządowych.

 

Działalność ARTES obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • Robotyka. Sztuczna inteligencja i „maszyny współpracujące”
 • Modelowe systemy kontroli do analizy wielu zmiennych
 • Technologie optymalizacji procesów w czasie rzeczywistym
 • Aplikacje i technologie przechowywania i przetwarzania danych
 • Podstawowa infrastruktura oprogramowania
 • Technologie cyberbezpieczeństwa
 • Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość oraz multisensoryczne systemy teleobecności
 • Technologie zrobotyzowane i rzeczywistości rozszerzonej oraz systemy przewidywania i nadzoru, szkolenia
 • Technologie 4.0 poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników
 • Rozwój i charakterystyka zaawansowanych materiałów
 • Digitalizacja i robotyzacja procesów
 • Technologie, sieci, systemy i komunikacja, zarówno bezprzewodowa, jak i przewodowa.

 

ARTES 4.0 świadczy usługi w następujących obszarach:

 • KIERUNKI ROZWOJU:

We współpracy z krajowymi i międzynarodowymi Centrami Innowacji Cyfrowych (DIH - Digital Innovation Hubs), ARTES 4.0 ocenia poziom dojrzałości cyfrowej i technologicznej swoich klientów, aby aktywnie wspierać ich w procesie cyfryzacji procesów i aktywów.

 • EDUKACJA I SZKOLENIA:

ARTES 4.0 rozwija programy i projekty szkoleniowe głównie ukierunkowane na umiejętności w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz „inteligentnej robotyki” w celu wspierania, promowania i rozpowszechniania wiedzy Przemysłu 4.0 i edukacji cyfrowej wśród obecnych i przyszłych pokoleń przedsiębiorców.

 • PROJEKTY INNOWACYJNE:

ARTES 4.0 gwarantuje dostęp do aktywów MiSE w celu ułatwienia rozwoju innowacji, badań przemysłowych i eksperymentalnych projektów informatycznych. Inicjatywy te mają na celu poprawę jakości produktów, procesów lub usług poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii w dziedzinach badawczych 4.0.

 • DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BIZNESEM:
 • usługi w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych
 • dobór technologii
 • zarządzanie innowacjami
 • marketing
 • analiza dynamiki makroekonomicznej i społecznej, związanej z Przemysłem 4.0.

 

Mocne strony i wnioski końcowe

Wsparcie ze strony MiUR (włoskiego szkolnictwa wyższego) i MISE zapewnia dużą wiarygodność każdej działalności prowadzonej i promowanej w organizacji; ARTES 4.0 „wychwytuje”, rozumie i zaspokaja potrzeby w zakresie innowacji, wyrażane przez przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, pomagając im określić ich innowacyjne i konkurencyjne drogi rozwoju.

ARTES 4.0 to także akcelerator innowacji, który znacznie poprawia zastosowania rowiązań przemysłowych, inżynierię i projektowanie produktów, kwalifikacje zawodowe oraz wzmacnia możliwości zatrudnienia dla wszystkich.

Skuteczne strategie cyfryzacji dla swego sukcesu wymagają powszechnego stosowania od najniższych warstw systemu społeczno-gospodarczego, które jest możliwe dzięki ogromnemu transferowi wiedzy.

Takie podejście oddolne jest znacznie bardziej wydajne i efektywne niż abstrakcyjne odgórne finansowanie, które nie jest ujęte w żadnej konkretnej długoterminowej strategii.

 

 

Norte Digital[5]

 

Norte Digital ma na celu pomóc MŚP z północy Portugalii w czerpaniu korzyści z potencjału gospodarki cyfrowej.

Projekt Norte Digital wspiera MŚP w procesie budowania strategii cyfrowej, pomagając im w tworzeniu warunków niezbędnych do poruszania się na rynku globalnym.

 

Działania Norte Digital są ukierunkowane na następujące cele: zwiększenie liczby MŚP w gospodarce cyfrowej; zwiększenie dostępu do nowych rynków oraz tworzenie nowych produktów i usług; zakwalifikowanie i przygotowanie ok. 50 firm z rynku MŚP do wejścia na rynek międzynarodowy; stworzenie trzech gabinetów wspierających MŚP w procesie transformacji cyfrowej; promowanie i poprawę synergii międzysektorowych; wzmocnienie pozycji nowych firm, które myślą „nieszablonowo”; ułatwienie i promowanie synergii między MŚP zgodnie z trendami cyfrowymi; przyczynienie się do wzmocnienia wskaźników osiągnięć MŚP; i na koniec, wzmocnienie zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji, promowanie powiązań między ofertą szkoleniową a potrzebami rynku, poprzez wzrost umiejętnosci cyfrowych i wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierając swoją misję, Norte Digital, organizuje konferencje i prezentuje inicjatywę, oferuje także badania diagnostyczne, doradztwo i szkolenia pilotażowe dla MŚP.

 

Mocne strony i wnioski końcowe

Do tej pory inicjatywa była wdrażana wyłącznie na poziomie regionalnym. Jednakże ma ogromny potencjał i można rozszerzyć jej działania na inne regiony.  Jednocześnie działania Norte Digital mają trwały charakter, gdyż zapotrzebowanie na wsparcie z ich strony będzie rosło w kolejnych latach. Zasięg projektu powinien zostać rozszerzony na kompleksowe programy szkoleniowe skierowane zarówno do kierownictwa MŚP, jak i pracowników, aby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej.

 

TIC-TAC PROJEKT ODPOWIADAJĄCY KOMPETENCJOM CYFROWYM[6]

 

Centrum Rosa Chacel w Colmenar Viejo w 2019r. otrzymało nagrodę w Narodowym Konkursie Dobrych Praktyk w Centrach Nauczania za opracowanie pionierskiego programu dostosowania edukacji do dzisiejszego świata technologii. Centrum otrzymało nagrodę za „TIC-TAC. Projekt odpowiadający kompetencjom cyfrowym” -  projekt angażujący uczestników szkoleń, zdobywających wiedzę z kompetencji cyfrowych, nie tylko z technicznego punktu widzenia, lecz także z relacji między studentami.

 

Projekt TIC-TAC umożliwił integralne zarządzanie w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, obejmujące takie aspekty, jak nadzór, szkolenie nauczycieli, innowacje metodologiczne, rozpowszechnianie doświadczeń i ocena działań.

 

Projekt ma dwa cele ogólne:

 • Zapewnienie uczniom narzędzi wspierających świadomość cyfrową, docenianie i uczenie się kontrolowania swojej tożsamości cyfrowej i sprawowania nad nią nadzoru.

 

 • Zaangażwanie całej społeczności edukacyjnej, a w szczególności uczniów, w rozwój kompetencji cyfrowych.

 

Szkoła wdrożyła nowy sposób oceny kompetencji cyfrowych uczniów, przechodząc od oceny treści kwestionariuszami i ankietami, do nowej formy działania na trzech poziomach. Organizacja dydaktyczna koncentruje się na udziale środowiska edukacyjnego i komunikacji.

 

W zakresie organizacji dydaktycznej centralnymi elementami są: portfolio studenta, ramy oceny kompetencji cyfrowych oraz biuletyny kompetencji cyfrowych.

 

Ocena kompetencji cyfrowych: Przyjęto perspektywę skoncentrowaną na uczniu, zaczynając od identyfikacji kompetencji cyfrowych, które każdy student musi nabyć podczas swojego szkolenia akademickiego, w odniesieniu do określonych zadań, które musi opanować. Następnie skupiono się na nauczycielu, sporządzając listę jego absolwentów według poziomu zdobycia kompetencji cyfrowych i wykonanych zadań, jako dowodów zdobycia wykształcenia. Wreszcie, dla wszystkich uczniów stworzono serię osobistych portfolio cyfrowych z wykazem zrealizowanych zadań.

 

Cyfrowe portfolio towarzyszy uczniowi przez całą drogę edukacyjną. Każdy student na początku tej ścieżki tworzy podstawową stronę internetową, która będzie jego cyfrowym portfolio. Portfolio powinno zawierać strony z treściami online dla każdego kursu, działania cyfrowe - zadania dla każdego przedmiotu. Każdy uczeń dodaje je na stronie do swojego portfolio w uporządkowany sposób. Dostęp do danych jest tylko dla nauczycieli.

 

Biuletyn kompetencji cyfrowych jest generowany na podstawie oceny przedstawionej przez każdego nauczyciela z zajęć, za które jest odpowiedzialny. Na koniec kursu centrum informuje opiekunów ucznia o zdobytych przez niego umiejętnościach za pośrednictwem biuletynu, w którym widnieją oceny ich umiejętności cyfrowych. Biuletyn ułatwia zarówno zaangażowanie uczniów w zadania, jak i ogólne zrozumienie procesu nauczania przez nauczycieli i społeczność edukacyjną. W biuletynie w prosty sposób można zobaczyć, co jest oceniane i można zrozumieć proces edukacji w sposób globalny.

 

Mocne strony i wnioski końcowe

Umiejętności cyfrowych można się nauczyć, przystępując do dowolnej działalności akademickiej.

Wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie ich nauczania i utrzymywanie ich zdobywania na wszystkich etapach edukacji, w toku zajęć.

Proces uczenia się rozpoczyna się wyszkolenia i odpowiedniego zmotywowania kadry nauczycielskiej.  

Trwałość działań zależy prawie całkowicie od zaangażowania społeczności edukacyjnej, ponieważ centra dysponują już odpowiednimi narzędziami i udogodnieniami.

Stopień możliwości poszerzania zakresu projektu, jako doświadczenia innowacyjnego jest bardzo wysoki, ponieważ można je przenieść na grunt dowolnego ośrodka lub struktury edukacyjnej, które mają podstawowe środki do realizacji szkoleń.

 

Bi-rex – Big Data Innovation & Research EXcellence[7]

 

Bi-rex pełni rolę węzła wsparcia strategicznego i operacyjnego dla firm produkcyjnych, zorientowanych na cyfryzację i automatyzację procesów przemysłowych, objętych ramami krajowymi Przemysłu 4.0.

Bi-rex gromadzi know-how sieci "Emilia-Romagna High Technology Network" (laboratoria przemysłowe, infrastruktura, centra innowacji cyfrowych) w celu opracowania zaawansowanych rozwiązań ICT, odpowiednio dostosowanych do potrzeb MŚP.

 

Bi-rex koncentruje swoje wysiłki na dwóch głównych obszarach rozwoju:

 • Big data i nowe cyfrowe modele biznesowe stosowane w / dla przemysłu wytwórczego.

Innymi słowy: udostępnianie nowych technologii, które ułatwiają przetwarzanie dużych zbiorów danych i wdrażanie wysoce wyrafinowanych zasobów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i diagnostyka predykcyjna (proaktywna) wydajności i konkurencyjności biznesu;

 • Produkcja dodatkowa.

W szczególności związana z podstawową działalnością dowolnego łańcucha przemysłu wytwórczego, produkcja addytywna (przyrostowa) obejmuje nowe technologie stosowane do przetwarzania podstawowych nakładów.

 

Misja Bi-rex została zdefiniowana w odniesieniu do trzech długoterminowych celów:

 1. Stworzenie systemu szkoleń, kierunków rozwoju i doradztwa dla firm ściśle zintegrowanych z innymi centrami innowacji cyfrowych na poziomie krajowym.
 2. Wzmocenie dużego ekosystemu, sprzyjającego rozwojowi innowacyjnych projektów, eksperymentalnym rozwiązaniom stosowanym do osiągnięcia celów oraz budowania inicjatyw publiczno-prywatnych, skupionych na badaniach i konkurencyjności biznesu.
 3. Testowanie, walidacja i pilotaż demonstracyjnego zakładu produkcyjnego, w celu dalszego wspierania i wdrażania wspomagających i innowacyjnych technologii 4.0 do zarządzania przedsiębiorstwem i konkurencyjności MŚP.

 

Ponadto Bi-rex bardzo mocno koncentruje się na edukacji cyfrowej i doradztwie, co jest możliwe dzięki programom szkoleniowym i organizacji wydarzeń takich jak: konferencje, warsztaty, okrągłe stoły, które  dostosowane są do grupy docelowej.

 

Bi-rex zapewnia specjalistyczne wsparcie i wiedzę na temat tzw. „technologii wspomagających” cyfryzację przemysłu wytwórczego:

 • Inteligentne technologie produkcyjne - nowe technologie produkcyjne, które łączą wszystkie elementy współistniejące w produkcji: operatorów, maszyny i narzędzia.

 

 • Technologie usług inteligentnych - ogólne „infrastruktury IT” i techniki, które umożliwiają wdrażanie procesów integracji między różnymi zaangażowanymi systemami, bez jakichkolwiek wykluczeń lub barier (zarówno kulturowych, jak i technicznych).

 

 • Technologie inteligentnych energii - utrzymanie wysokowydajnych parametrów zużycia energii, wspierające jednocześnie istotne cele społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Mocne strony i wnioski końcowe

Bi-rex to bardzo silna, solidna i niezawodna inicjatywa, która czerpie z  wielu możliwości wynikających z doskonałego wykorzystania najbardziej awangardowych technologii 4.0 w połączeniu z wieloletnią, tradycyjną wiedzą i doświadczeniem włoskiego przemysłu wytwórczego.

Siłą programu jest możliwość nawiązania dialogu pomiędzy tak różnorodnymi ekosystemami, których harmonia może zagwarantować:

 • Wysoce innowacyjne projekty, mające na celu wdrażanie niespotykanych dotąd rozwiązań dla dobrze znanych i tradycyjnych potrzeb biznesowych.
 • Wydajny system bez rzeczywistych ograniczeń sektorowych, firmowych i branżowych
 • Niekończący się transfer umiejętności technologicznych
 • Produkcje prototypowe o dużej wartości dodanej
 • Ciągłe wspieranie dyskusji kulturowej, która wydaje się tak bardzo potrzebna na szczeblu krajowym.

 

 

 Material relacionado

Consorcio

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF