Training

DEEP Project Training.

Home CENTER FOR CREATIVE TRAINING (CCT)

CENTER FOR CREATIVE TRAINING (CCT)

Materiały do pobrania :
Opis

CENTER FOR CREATIVE TRAINING (CCT)[[1]]

Misją Center for Creative Training (CCT) jest przekrojowa poprawa jakości środowiska edukacyjnego w Bułgarii. Jest ona realizowana  poprzez wdrażanie dedykowanych rozwiązań technologicznych dla instytucji edukacyjnych, tworzenie innowacyjnych programów szkolenia nauczycieli i nauki programowania młodzieży.

CCT jest autorem 16 programów doskonalenia nauczycieli. Programy szkoleniowe miały na celu zwiększenie integracji i wzmocnienie stosowania technologii w klasach. Do najbardziej popularnych programów szkoleniowych należą „Szkoła w chmurze”, „Projektowanie i wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” oraz „Instrumenty atrakcyjnej edukacji”. Wszystkie programy szkoleniowe są zatwierdzone przez bułgarskie Ministerstwo Edukacji i posiadają Certyfikat Doskonałości ISO. CCT uważa, że zakup nowych technologii i szkolenia nauczycieli same w sobie są niewystarczające, aby doprowadzić do transformacji edukacyjnej. Potrzebne jest holistyczne podejście, łączące sensowne wdrażanie technologii, innowacyjne projektowanie środowiska uczenia się i planowanie strategiczne. Transformacja edukacyjna musi mieć jasny cel, zsynchronizowany z wymaganiami dnia dzisiejszego, dostosowany do przyszłości.

Podsumowanie inicjatyw CCT:

 • "Szkoły Przyszłości" - CCT jest konsultantem technologicznym i partnerem w tworzeniu innowacyjnego technologicznie środowiska edukacyjnego dla programu „Schools of the Future” Fundacji "America for Bulgaria".
 • "Obóz naukowy" - CCT jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowego 5 dniowego projektu „Science Camp”, odbywającego się w Bułgarii, w ramach którego młodzi ludzie oraz naukowcy wspólnie uczestniczą w warsztatach i zajęciach naukowych.
 •  „Szkoła w chmurze”, CTT integruje platformy edukacyjnye w Bułgarii,  korzystające z rozwiązań chmurowych.
 • Prowadzi projekt „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w środowisku uczenia się”, który  obejmuje innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem aplikacji Google Expedition.

CCT wprowadziło edukację LEGO w celu promowania obszarów nauki STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), zwracając tym samym szczególną uwagę na rozwój poznawczy uczniów.

Początki:

 • Głównym powodem wprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych inicjatyw jest potrzeba transformacji edukacji poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technologicznych i narzędzi.
 • Celem jest także szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie są główne cele, które należy osiągnąć dzięki inicjatywie?
 • Grupa docelowa:
 • Młodzi ludzie;
 • Dzieci zagrożone;
 • Dzieci ze środowisk defaworyzowanych;
 • Dzieci z grup mniejszościowych;
 • Nauczyciele i pozostały personel dydaktyczny.

CCT od 2008 roku aktywnie działa na polu transformacji edukacyjnej. W 2017 roku CCT zostało pierwszym edukacyjnym partnerem Google w Bułgarii i regionie w zakresie rozwoju zawodowego, usług (pakiet G dla edukacji) i sprzedaży (urządzenia Chromebook).

Eksperci z zespołu CCT są aktywni i biorą udział w różnych inicjatywach edukacyjnych i technologicznych, poprzez:

 • Udział w Komisji Innowacyjnych Szkół przy Ministerstwie Edukacji;
 • Udział w grupie roboczej ds. strategii rozwoju edukacji dla gminy Płowdiw;
 • Pozyskanie statusu innowatorów w dziedzinie edukacji w Bułgarii dzięki partnerstwu z Google i certyfikacji ;
 • Koordynowanie krajowego programu Space Camp Turkey w Bułgarii: www.spacecamp.cct.bg;
 • Wpływanie na struktury wspierające (np. struktury miejskie, układy zbiorowe, ustawodawstwo, instytuty badawcze / uniwersytety);
 • Uczestniczenie w projektach finansowych:
 • Funduszach, projektach dofinansowych;
 • Inwestycjach.

Mocne strony i  wnioski końcowe  

Całościowe podejście do digitalizacji edukacji poprzez wprowadzenie nowatorskich współczesnych metodologii nauczania i uczenia się miało pozytywny wpływ na ogólny rozwój edukacji.

Przekrojowe podejście stwarza warunki dla interesującego i angażującego procesu uczenia się, który buduje i utrzymuje zainteresowanie młodych ludzi nauką oraz zmniejsza prawdopodobieństwo przedwczesnego kończenia edukacji.


 Inne zbliżone tematycznie szkolenia

Konsorcjum

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF