За проекта

Обща информация за проекта

Начало Проект


Image

За проекта DEEP

Целта е да се повишат шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и дигитални им умения.

Една от иновативните особености на проекта e използването на интегриран и интердисциплинарен подход, който не се прилага в програмите на държавните образователни системи в повечето Европейски

Проектът също подсигурява преподаватели, наставници и ментори по професионално образование и обучение (ПОО), които боравят с необходимите инструменти и притежават нужните знания, за да помогнат на своите ученици успешно да придобият предприемачески и дигитални умения.

Интегрираният подход на DEEP e възможен благодарение на сътрудничеството между партньорите, които извършват дейности в различни сектори.Image

Цели :

  1. Идентифициране и проследяване на общите тенденции, проблеми, добри практики и инструменти на дигиталното предприемачество в Белгия, България, Италия, Полша, Португалия, Испания и в цяла Европа.
  2. Развиване и подпомагане на дигиталните и предприемаческите умения чрез разработване и тестване на набор от иновативни образователни материали и средства, с които до края на проекта поне 200 студенти ще бъдат обучени от участващите организации.
  3. Разпространение на резултатите от проекта в цяла Европа с помощта на платформата - Ресурси за Отворено Образование.
  4. Повишаване на осведомеността сред педагозите и обучителните органи по отношение на потенциалните дигитални и предприемачески умения, и тяхната роля като бизнес фактор за успех.Image

Целеви групи

DEEP е адресира две конкретни целеви групи:

  1. Основната целева група е тази на менторите, които насърчават предприемачеството и създаването на бизнес, на ниво професионалното образование и обучение. Тези ментори могат да са: професори, учители, инструктори и съветници. Те ще бъда включени във фазите на проучване, тестване и валидиране, за да се установят добрите практики, казуси и извлечени поуки.
  2. Втората целева група засяга учащите, които ще бъдат включени във фазите на тестване и валидиране по време, на които учителите/менторите ще ги обучават, използвайки DEEP методи и материали.

Консорциум

CASE          CTS          Mindshift

IDP  IHF  IWS  LAIF